Search
Close this search box.

Klachten procedure

Klachten

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop MoVital met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met ons of contact op te nemen met Wellness Centre Fit Sports waar de praktijk is gevestigd. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.

Levert bovenstaande bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten. Relevante telefoonnummers en adressen staan onder aan deze tekst.

 • Een klacht indienen, hoe werkt dat?
 • Schriftelijk indienen?
 • Meer informatie?
 • Waar kunt u naartoe met een klacht?
 • Wat kunt u bereiken met een klacht?
 • Hoe verloopt de behandeling van de klacht?
 • Adressen
 • Regionaal Tuchtcollege

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de heer P. Hagel of de heer B. Schepers of met een contactpersoon van Wellness Centre Fit Sports om de zaak te bespreken.

Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 1. de Klachtencommissie van het KNGF
 2. de Commissie van Toezicht van het KNGF
 3. het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de eventuele kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u verderop

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u hem daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

KNGF Ledenvoorlichting
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 467 29 29

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
tel. 030 266 16 61

Waar kunt u naartoe met een klacht?

A. Klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld. Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de eigen klachtenregeling van hun werkgever. Dan kunt u direct bij de instelling zelf terecht.

B. Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht
Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid zijn en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister, moeten zich houden aan de gedragsregels en de beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

C. Regionaal Tuchtcollege
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997.

Wat kunt u bereiken met een klacht?
Waar u uw klacht ook indient, er wordt in elk geval een uitspraak gedaan over de klacht. In alle gevallen wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie. De verschillende commissies hebben echter elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

A. Klachtencommissie van het KNGF
Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagersgericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen.

B. Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht
Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Die kan variëren van een waarschuwing een berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen.

C. Regionaal Tuchtcollege
Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten.

Hoe verloopt de behandeling van de klacht?
Na het indienen ontvangt u een bevestiging als uw klacht in behandeling wordt genomen. De procedure die dan volgt, verschilt per commissie. De zittingen van de Regionale Tuchtcommissies zijn in het algemeen openbaar. De vergaderingen van de Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht zijn besloten.

A. Klachtencommissie van het KNGF
Vóór de officiële behandeling ontvangt u indien nodig een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt in eerste plaats uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zo nodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

B. Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht
Nadat u een klacht heeft ingediend, vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

C. Regionaal Tuchtcollege
Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges, waarvan u de adressen ook op deze site vindt.

Adressen

MoVital
Dhr. Hagel
tel: 0591-649111
E: peter@movital.nl

Wellness Centre Fit Sports
Nijbracht 116
7821 CE Emmen
0591-659101

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Verenigingstuchtrecht van het KNGF:
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege
Stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar:
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
tel. 020 – 541 27 76

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
tel. 040 – 232 85 99

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
tel. 070 – 350 09 73

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
tel. 050 – 314 06 40

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
tel. 038 – 428 94 11

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
tel. 030 – 266 16 61